نام دستگاه شماره زن دستی:
ماشين زن ده رقم 7 عمل
توضیحات بیشتر:
تعداد دفعات تكرار:1.2.3.4.6.12 و ثابت تمام فلز با حروف بندي دقيق

ارسال درخواست