.صحافي يكي از مراحل بسيار ظريف و سرنوشت ساز در فرآيند طراحي تا چاپ است

. چه بسيار كارهاي نفيسي كه در اين مرحله از بين مي روند و تقريباً باطله ميشوند

. به مراحل بعد ازچاپ ، اعم از برش ،تا و … و در نهايت تهيه كتاب ،صحافي ميگوييم

.بسياري از مشكلات كه در اين مرحله نمود پيدا ميكنند در زمان طراحي و صفحه بندي ايجاد شده است و بي دقتي هاي متعدد باعث شده كه در مرحله صحافي نمايان شود

.بسياري ديگر از مشكلات نمايان شده در اين مرحله بخصوص در كار كتاب در زمان چاپ ايجاد ميگردد

از جمله اين مشكلات روي هم قرار نگرفتن علائم دو طرف فرمهاي چاپي است كه نتيجه آن بالا و پايين رفتن شماره صفحات در كتاب و … خواهد بود .

انواع صحافي

.ته دوخت :در اين نوع صحافي فرم ها در كنار هم قرار گرفته و از ته دوخت ميشوند -

ته چسب : شبيه به صحافي ته دوخت است با اين تفاوت كه ته كار برش خورده و سپس چسب ميشود-

مفتولي :در اين نوع صحافي فرم ها در دل هم قرار گرفته و به وسيله مفتول يا منگنه به هم دوخته ميشوند-

صحافي مفتولي را به دو حالت ميتوان انجامه داد :1- از تو . 2- از رو

نوعي از صحافي مفتولي نيز وجود دارد كه در انتها به شكل حلقه است و معمولا براي مستنداتي كه در كلاسور قرار ميگيرند كاربرد دارند

نخي :در اين حالت شبيه به صحافي مفتولي فرم ها در دل هم رفته ، منتها به جاي منگنه با نخ به هم دوخته ميشوند . اين نوع صحافي نيز در دوحالت انجام ميشود : 1- از تو . 2- از رو-

پانچ :اين نوع صحافي بيشتر به منظور بايگاني كاربرد دارد و امكان آن مهيا است . اوراق را با پانچ دستي سوراخ كرده و كلاسور يا زونكن قرار ميدهند . ماشين پانچ معمولا در بازار به شكل دو سوراخي است اما مدل هاي ديگر سه سوراخي ، چهار سوراخي و حتي با سوراخهاي قابل جابجايي نيز در بازار يافت ميشو

فنر پلاستيكي : در اين نوع صحافي دسته كاغذ را درون پانچ مخصوص قرار داده و سوراخ ميكنند و با فنر هاي پلاستيكي در اندازه مورد نظر كاغذها را به هم گير ميدهند-

فنر سيمي : به همان شكل فنر پلاستيكي عمل ميشود و با اين تفاوت كه در انتها از فنرهاي سيمي كه در نوع كلي ، معمولي و دو تايي است كار بسته ميشود-

مشكل فنر سيمي معمولي اين است كه به هنگام برگ خوردن اوراق ، تراز اوراق به هم ميخورد . براي رفع اين مشكل از فنر سيمي دو تايي ميتوان استفاده كرد

ته بند پلاستيكي :نوعي از صحافي كه در دسترس بوده و امكان انجامش در محيط هاي شخصي و اداري فراهم است ته بند پلاستيكي ميباشد . اوراق را دسته كرده و با اين نوع ته بند كه در اندازه هاي مختلف موجود است كار از ته بسته ميشود

ته بند اوراق چاپگر : چاپگرهاي سوزني داراي اوراقي هستند كه به شكل رول مورد استفاده قرار ميگيرند . در دو طرف اين اوراق سوراخهايي وجود دارد كه به وسيله آنها رول كاغذ در چاپگر حركت ميكند براي صحافي اين اوراق از ته بند مخصوصي استفاده ميشود و در طرف ديگر نوار پلاستيكي ديگر انتهاي آن را ميبندد

گيره كاغذ : اين وسيله كه در انواع فلزي و پلاستيكي موجود است روش بسيارسالمي براي بستن مستندات محسوب ميشود و بسيار متداول است-