نام دستگاه منگنه وسط زن:
دوخت صحافی سنگين
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دوخت صحافی سنگين ، دوخت صحافی روميزی ، دستگاه اتیکت زن ، دستگاه برش می باشد

ارسال درخواست