نام دستگاه منگنه وسط زن:
دوخت صحافی روميزی
توضیحات بیشتر:
و اينك نسل جديد دستگاه هاي دوخت با سيستم جديد( Flat Clinch Stapler ) ديگر نكران يك دست و صاف نبودن اسناد خود درون فايل ها و يا زونكن هاي مربوطه نباشيد زيرا سيستم جديد ماكس اين مشكل را براي شما حل كرده است.

ارسال درخواست