نام دستگاه منگنه وسط زن:
دستگاه صحافی منگنه
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه صحافی منگنه ، دستگاه برش کاغذ ، دستگاه صحافی فنر زن ، انواع دستگاه صحافی می باشد

ارسال درخواست