نام دستگاه تشخیص اصالت اسکناس:
دستگاه تشخیص اسکناس
توضیحات بیشتر:

بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه تشخیص اسکناس ، پول شمار ، دستگاه صحافی منگنه ، دستگاه خط تا و پرفراژ می باشد

ارسال درخواست