نام دستگاه برش دستی کاغذ:
دستگاه برش کاغذ كاتر قدرتی A4
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه برش کاغذ ، كاتر قدرتی A4 ، دستگاه برش کاغذ تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ، کاتر و پرفراژ می باشد

ارسال درخواست